02

MODUL
AUDIT MOTIVACE

Rychlá a finančně nenáročná analýza vnitřního prostředí Vaší organizace se zaměřením na oblast motivace. Výstupy auditu posoudí připravenost Vaší organizace na implementaci metodiky MOTIVACE 8000.

Modul AUDIT MOTIVACE Vám přinese:

Reference

VÝSTUPY MODULU

ZMAPOVÁNÍ STRUKTURY A VÝSKYTU PRACOVNÍKŮ S VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ MOTIVACÍ

Ideálním stavem je, když se shodne motivační typ zaměstnance a jím vykonávaná pracovní pozice. Cílem tohoto výstupu je zmapovat tento soulad a nesoulad.

ANALÝZA NÁZORŮ ZAMĚSTNANCŮ NA MOTIVAČNÍ SYSTÉM

Tato část auditu si klade za cíl zmapovat názory zaměstnanců na stávající stav v oblasti odměňování a motivace. Mapují se nejen jejich názory na mzdový systém jako takový, ale zajímají nás i názory na to, jak jej jednotliví manažeři aplikují.

IDENTIFIKACE PREFERENCÍ VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ K PRÁCI S VNITŘNÍ MOTIVACÍ

Pro práci s vnitřní motivací jsou vhodnější specifické styly vedení. Lze se je naučit, ale pro zmapování zaměření rozvoje manažerů je nutné zjistit aktuální stav a preferované styly vedení/řízení.

ZMAPOVÁNÍ PŘIPRAVENOSTI SPOLEČNOSTI K APLIKACI INDIVIDUALIZOVANÉ MOTIVACE

Na základě jednotlivých dílčích analýz posoudíme nejen míru připravenosti organizace k zavedení MOTIVACE 8000, ale také identifikujeme dílčí elementy (vedení, mzdový systém, kariérní řád, manažerské styly, atd.), které je nutné při zavádění optimalizovat.

ROZDĚLENÍ PRACOVNÍCH POZIC DO MOTIVAČNÍCH TYPŮ

Optimální funkčnost motivačního systému je mimo jiné závislá na míře ztotožnění vykonavatele pracovní pozice s konkrétní pracovní pozicí a jejími požadavky na něj. Některé pracovní pozice svým charakterem předpokládají spíše pracovníky s převládající vnitřní motivací (podpora mistrovství, autonomie, atd.), jiné naopak s tou vnější (přesně stanovené úkoly a na ně navázané odměny). Výstupy auditu Vám roztřídí pozice do jednotlivých motivačních typů.

MODELOVÝ AUDIT MZDOVÉHO SYSTÉMU

Graf - MODELOVÝ AUDIT MZDOVÉHO SYSTÉMU

MOTIVAČNÍ TYPY

Graf - MOTIVAČNÍ TYPY