04

MODUL
KOMPETENCE

Kompetenční model je základním nástrojem řízení lidských zdrojů ve firmě. Modul KOMPETENCE je nejen platformou pro popis požadavků na vykonavatele pracovního místa, ale i nástrojem pro mapování skutečného stavu a požadavků na rozvoj kompetencí jednotlivých pracovníků.

Modul KOMPETENCE Vám přinese:

Reference

VÝSTUPY MODULU

FIREMNÍ KOMPETENČNÍ MODEL

Pomůžeme Vám vytvořit kompetenční model, který umožní strukturovaně popsat požadavky na výkon práce a způsobilosti konkrétního zaměstnance. Správně nastavený kompetenční model firmy je předpokladem pro efektivní fungování procesu recruitmentu, adaptace a rozvoje zaměstnanců, řízení pracovního výkonu, odměňování a řízení kariéry.

POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA

Provedeme u Vás pracovní analýzu, jejímž výstupem bude popis pracovního místa. Vzniklý výstup patří mezi základní dokumenty definující vztah mezi firmou a zaměstnancem. Poskytuje nejen informace o vykonávaných činnostech, odpovědnostech, pravomocech, organizačních vztazích atd., ale i o požadavcích, které jsou kladeny na danou pozici (vzdělání, zkušenosti, kompetence, certifikáty).

HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ

Nadefinujeme Vám proces hodnocení zaměstnanců jako moderní nástroj pro řízení rozvoje zaměstnanců s výrazným dopadem na jejich pracovní výkon. Naše unikátní metodika hodnocení zaměstnanců, která je založená na kompetenčním modelu, má svoji SW podporu umožňující nejen klasické hodnocení přímým nadřízeným (kompetenční, výkonové), ale i metodikou 360°.

STRUKTURA KOMPETENČNÍHO MODELU

Graf - STRUKTURA KOMPETENČNÍHO MODELU
CORP - celofiremní kompetence
SOFT - obecné kompetence
MNG - manažerské kompetence
HARD - odborné kompetence

NÁSTROJ POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA

Popis pracovního místa je jedním z nejdůležitějších personálních dokumentů vznikající prostřednictvím analýzy pracovních míst. Analýza poskytuje jednak komplexní obraz o výkonu pracovních činností na pracovním místě, ale vytváří i představu o požadavcích na jeho vykonavatele.

POPIS PRÁCE Vám přinese:

  •  Moderní HR dokument popisující jednotlivé atributy pracovních míst.
  •  Komplexní popis požadavků na vykonavatele pracovního místa.
  •  Moderním způsobem definované kvalifikační požadavky na vykonavatele a tím položený základní kámen k jejich efektivnímu rozvoji.
  •  Kompetenční matici, která definuje přiřazení jednotlivých kompetencí pracovním místům.
  •  Dokument vypracovaný „na míru“ Vašim požadavkům a potřebám.

VÝSTUPY NÁSTROJE

POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA

Správně koncipovaný popis poskytuje informace nejen o vykonávaných činnostech, odpovědnostech, pravomocech, organizačních vztazích atd., ale i o požadavcích, které jsou kladeny na danou pozici (vzdělání, zkušenosti, kompetence, certifikáty). Pomůžeme Vám nadefinovat vhodnou strukturu popisu pracovního místa a na základě analýzy interních dokumentů a řízených rozhovorů s vedoucími pracovníky Vaší firmy vytvoříme soubor popisů pracovních míst.

Popis pracovniho mista

KOMPETENČNÍ MATICE

Jedním z výstupů poradenského nástroje je tzv. kompetenční matice, která přiřazuje kompetenci a míru jejího požadavku jednotlivým pracovním místům.

NÁSTROJ HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ

K efektivnímu řízení pracovního výkonu, rozvoji žádoucích kompetencí a směrování podřízených k autonomii a mistrovství je nezbytné pravidelné poskytování zpětné vazby. Systematické hodnocení zaměřené nejen na výkon a kompetence, ale také na práci s motivací zaměstnanců je jedním z nejdůležitějších nástrojů, které tyto úkoly řeší.

HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ Vám přinese:

  •  Moderní metodiku hodnocení založeného na kompetenčním modelu.
  •  Možnost realizovat výkonové hodnocení a hodnocení 360°.
  •  Proškolené manažery zvládající hodnocení a to včetně motivačního hodnotícího pohovoru.
  •  Software (PERSYT) usnadňující realizaci a administraci hodnocení.

VÝSTUPY NÁSTROJE

NASTAVENÍ A REALIZACE PROCESU HODNOCENÍ

Komplexně nastavíme Vámi požadovaný typ procesu hodnocení zaměstnanců (kompetenční, výkonové, 360°), dle Vašich požadavků vytvoříme všechny potřebné podpůrné dokumenty a proškolíme Vaše manažery s důrazem na správné vedení závěrečného hodnotícího rozhovoru. Součástí procesu je kromě vlastního hodnocení i tvorba a vyhodnocování rozvojových plánů jednotlivých pracovníků v souladu s jejich motivačními potřebami. V případě Vašeho zájmu napojíme výsledky hodnocení na oblast odměňování.

IMPLEMENTACE SOFTWAROVÉHO ŘEŠENÍ

Námi dodávaná softwarová aplikace PERSYT komplexně zajistí celý proces hodnocení zaměstnanců, a to včetně konfigurace, správy a vlastní realizace.

VÝSTUPY HODNOCENÍ ZAMĚSTNACŮ

Graf - STRUKTURA KOMPETENČNÍHO MODELU
 
Graf - STRUKTURA KOMPETENČNÍHO MODELU
Graf - STRUKTURA KOMPETENČNÍHO MODELU