05

MODUL
MZDOVÝ SYSTÉM

Efektivní mzdový a motivační systém je klíčový pro účelné řízení mzdových prostředků a zároveň poskytuje podporu manažerům v jejich úsilí při zvyšování dlouhodobé výkonnosti a úspěšnosti organizace.

Modul MZDOVÝ SYSTÉM Vám přinese:

Reference

VÝSTUPY MODULU

KOMPLEXNÍ ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO MZDOVÉHO SYSTÉMU

Cílem tohoto nástroje je komplexní posouzení stávajícího mzdového a motivačního systému, stanovení jeho silných a slabých stránek a doporučení pro jeho další vývoj. Detailní analýza probíhá na základě expertního posouzení mzdového předpisu, řízených rozhovorů s manažery organizace a posouzení práce s jednotlivými složkami mzdy.

MZDOVÝ BENCHMARKING

Mzdový benchmarking posoudí úroveň a strukturu mezd jednotlivých pracovních míst ve srovnání s odměňováním v rámci ČR a příslušného kraje. Výstup je důležitým informačním zdrojem pro nastavení mezd s důrazem na vnější spravedlnost a konkurenceschopnost při náboru a udržení pracovníků.

OHODNOCENÍ PRACOVNÍCH POZIC - AHP

Prostřednictvím unikátního nástroje Analytické hodnocení prací zhodnotíme složitost a namáhavost vykonávaných činností jednotlivých míst a na základě dosažené bodové hodnoty zařadíme pracovní pozici do tarifního stupně. Systém podporuje vnitřní spravedlnost mzdového systému a určuje relace mezi pozicemi dle jasně stanovených kritérií.

NÁVRH MZDOVÉHO SYSTÉMU

Komplexní mzdový systém je souhrnem podmínek práce (prostředí, možnosti, omezení, benefity), pobídek, druhu pracovních úkolů, řízení a vedení. Mzdový a motivační systém je vytvořen na míru Vašim požadavkům a je založen na principu jednoduchosti, transparentnosti, spravedlnosti a individualizace motivace. Navržený systém se stane nástrojem řízení podporující angažovanost zaměstnanců s důrazem na jejich dlouhodobou výkonnost.

IMPLEMENTACE MZDOVÉHO SYSTÉMU

V rámci této etapy vznikne dokumentace (mzdový předpis, mzdová směrnice) popisující vytvořený mzdový systém. Před vlastním nasazením nového systému s ním budou detailně seznámeni vedoucí pracovníci formou školení a vzniknou podpůrné materiály informující řadové zaměstnance.

MATICE ODMĚŇOVÁNÍ

Graf - MATICE ODMĚŇOVÁNÍ

NÁSTROJ MZDOVÝ BENCHMARKING

Jednou z přirozených vlastností lidí je srovnávání vycházející z potřeby spravedlnosti a sebeúcty. Odměňování, pokud zajišťuje uspokojování těchto potřeb, je zásadní konkurenční výhodou na trhu práce. Aby se zajistilo, jaká úroveň mezd bude konkurenceschopná, je nezbytné sledovat tržní hodnoty prací existujících ve firmě, zejména těch, které mohou podléhat tlakům ze strany okolí.

MZDOVÝ BENCHMARKING poskytuje potřebné informace k porovnání mzdových relací Vašich pracovních pozic vůči srovnatelným pozicím v rámci ČR a vybraných regionů.

MZDOVÝ BENCHMARKING Vám přinese:

  •  Nejpodrobnější mzdová data v rámci ČR.
  •  Informaci o tom, jaké je srovnání úrovně Vašeho odměňování s okolím.
  •  Důležité informace pro optimalizaci Vašich mezd.
  •  Přehledné analýzy a grafické výstupy.

VÝSTUPY NÁSTROJE

MZDOVÝ BENCHMARKING POZIC

Mzdové srovnání je základní nástroj pro posouzení externí konkurenceschopnosti Vaší společnosti v oblasti odměňování. Pokud firma nechce přeplácet své zaměstnance nebo naopak řešit jejich odchody, měla by mít mzdy srovnatelné s konkurencí. Disponujeme jedinečným know-how v oblasti mzdového benchmarkingu, který je postaven na největší datové základně v ČR. Tento nejpropracovanější mzdový benchmarking na trhu Vám přinese srovnání Vašich pozic jak za celou ČR, tak za Váš region.

UKÁZKA VÝSTUPU MZDOVÉHO BENCHMARKINGU

UKÁZKA VÝSTUPU MZDOVÉHO BENCHMARKINGU

NÁSTROJ ANALYTICKÉ HODNOCENÍ PRACÍ – AHP

Kvalita a funkčnost systému odměňování jsou závislé na schopnosti firmy správně kategorizovat pracovní místa, vnitřní logice, konzistenci a spravedlnosti. Analytické hodnocení prací AHP rozřazuje pracovní pozice na základě složitosti a namáhavosti vykonávaných činností a navíc umožňuje kategorizovat pozice i z hlediska vhodnosti nastavení individualizovaného motivačního přístupu a specifického modelu odměňování.

ANALYTICKÉ HODNOCENÍ PRACÍ Vám přinese:

  •  Ohodnocení pracovních pozic a jejich zatřídění do tarifních stupňů.
  •  Unikátní metodiku vhodnou jak pro THP, tak pro dělnické profese.
  •  Podporu principu spravedlnosti Vašeho mzdového systému.
  •  Nástroj umožňující roztřídění pozic do motivačních typů.
  •  Softwarovou podporu procesu hodnocení pracovních pozic.

VÝSTUPY NÁSTROJE

OHODNOCENÍ PRACOVNÍCH POZIC

Pro zajištění interní spravedlnosti mzdového a motivačního systému ve firmě je důležité, aby byla správně určena hodnota jednotlivých pracovních pozic v podobě základní/fixní složky mzdy. Tento nástroj umožní ve formě bodové hodnoty popř. tarifního stupně zhodnotit složitost, náročnost a namáhavost vykonávaných činností. Výsledná bodová hodnota slouží k roztřídění a porovnání hodnocených pracovních pozic uvnitř firmy.

ROZTŘÍDĚNÍ POZIC DLE MOTIVAČNÍCH TYPŮ

Jedním z výstupů analytického hodnocení prací je roztřídění pracovních pozic do matice dle jejich vlivu na rozhodování a podílu tvůrčích činností. Takto určený motivační typ pozice umožňuje zvolit vhodné motivační nástroje pro řízení výkonu.

JOB MATRIX

JOB MATRIX